ปูนลูกดิ่ง

ปูนลูกดิ่ง ผลิตโดย บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537

โดยกลุ่มผู้เชียวชาญหลาย ๆ ด้านได้รวมตัวกันคิดค้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปูนซีเมนต์
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับงานฉาบอิฐมวลเบามากที่สุด และด้วยการรวมผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย
ภายใต้ชื่อปูนฉาบสำเร็จรูปควิกโคท ตราลูกดิ่ง หรือปูนลูกดิ่ง

บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและให้ความสำคัญในด้านการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของอาคาร ตลอดจนการบริการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วเที่ยงตรงตามกำหนดจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเหล่าบุคคลากรในวงการก่อสร้างภายใต้ปรัชญาที่ว่า

ควิกโคท ปูนลูกดิ่ง …… ผู้รู้จริงด้านปูนก่อฉาบอิฐมวลเบาของไทย

Showing 1–16 of 24 results